https://hub.docker.com/r/gaarv/jupyter-keras/

docker run -d -v /$(pwd)/:/home/jovyan/work \\
           -p 8888:8888 gaarv/jupyter-keras start-notebook.sh --NotebookApp.token=''

파이참 + Docker 설정방법

https://timodenk.com/blog/connecting-pycharm-to-a-tensorflow-docker-container/

결국 해결한 방법

  1. 이전에 Docker로 설치해놨던 jupyter-keras images를 불러왔음

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1d93fcd1-c25f-4f57-824f-362386d1b95c/_2020-03-11__7.48.36.png

  1. Configure를 아래와 같이 설정해서 해결

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/cc1d9235-624e-4170-a116-69d5e668a31f/_2020-03-11__7.50.03.png